Workshop bedrijfsregelingen

Bedrijfsregelingen die relevant zijn voor de praktijk van de financieel adviseur

Door of in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars zijn er in de loop van de jaren een groot aantal bedrijfsafspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in diverse bedrijfsregelingen, gedragscodes, productwijzers en convenanten.

Vrijwel  iedereen die binnen de bedrijfstak werkzaam is heeft in zijn of haar dagelijks advies- en schadebehandelingspraktijk regelmatig met die afspraken te maken.

Voor de schadebehandelingspraktijk betekent het dat de schadebehandelaar bij de uitoefening van zijn werkzaamheden rekening moet houden met de wettelijke bepalingen en de polisvoorwaarden en daarnaast ook te maken heeft met de diverse afspraken die er binnen de bedrijfstak per branche gemaakt zijn. Dat geldt voor alle schadebehandelaars binnen de bedrijfstak bij advieskantoren, schaderegelingskantoren, volmachtsbedrijven en verzekeraars.

Bedrijfsregelingen spelen in de praktijk een rol bij de behandeling van een claim op een verzekering, maar ook bij het verhaal van de (uitbetaalde) schadevergoeding op de schadeveroorzakende partij. Daarom is het voor iedereen die te maken heeft met behandeling van schades goed om op de hoogte te zijn van het bestaan, de inhoud en de betekenis van de diverse afspraken die er binnen de bedrijfstak zijn gemaakt. Belangrijk daarbij is telkens te onderkennen in hoeverre een regeling alleen rechtskracht heeft tussen de verzekeraars die de regeling hebben onderschreven dan wel wanneer deze regeling ook werking kan hebben naar consumenten die geen contractspartij zijn bij de betreffende regeling.

Enkele van de voor de praktijk belangrijkste regelingen die tijdens deze workshop worden behandeld zijn:

  • Bedrijfsregeling Brandregres (BBr2014)
  • Verdeling cascoschades tussen casco/AVP verzekerden (‘Krassende kinderen regeling’)
  • Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS)
  • Afspraken rondom aanpak van criminaliteit en fraude
  • Afspraken over de diverse kosten en vergoeding van bedrijfsschade bij zakelijke gebruikte voertuigen
Werkwijze tijdens de workshop

In de workshop Bedrijfsregelingen,  gegeven door Anita Hol-Bubeck, worden aan de hand van praktijkvoorbeelden het doel en de betekenis van een aantal van de in de dagelijkse praktijk van schadebehandelaars meest voorkomende bedrijfsafspraken besproken.

Per afspraak wordt besproken wat de inhoud is, wat het doel is, voor wie de regeling van toepassing en eventueel bindend is, wat de gevolgen van de regeling zijn voor de afhandeling van schades en op welke wijze er toezicht wordt gehouden op de toepassing van de afspraken. Daarbij komen ook de van toepassing zijnde uitspraken van de Geschillencommissie aan de orde.

Uiteraard ontvangen de deelnemers de teksten van de bedrijfsregelingen en de tijdens de workshop gebruikte materialen.

Doelgroep workshop Bedrijfsregelingen 

De workshop is bedoeld voor de schadebehandelaar die te maken heeft met de behandeling van schades waarop de gemaakte bedrijfsafspraken van toepassing zijn.

Docent

Anita Hol-Bubeck doceert hoofdzakelijk op het gebied van schade en schadeverzekering.

Zij geeft haar lessen met vaart, humor en flair.
Anita zet direct bij aanvang van een les of cursus de sfeer in de groep. Actieve deelname, dus participeren in discussie, reageren op vragen, kortom “bij de les zijn”, is bij haar een must. Aan de andere kant zorgt zij met haar lesstijl voor de nodige verwerkingsmomenten. Zij wisselt daartoe regelmatig van werkvorm. Korte presentaties, met theorie, voorbeelden en anekdotes, worden afgewisseld met vragenrondes, opdrachten (individueel of in groepjes), discussies enz. Al deze werkvormen beheerst zij uitstekend. Anita weet altijd precies wanneer het tijd is een ontspannend of reflecterend moment in te lassen.

Agenda

Op dit moment is er geen nieuwe datum gepland.

Heeft u interesse in deze bijeenkomst of wilt u meer informatie?
Stuur een e-mail naar Agaat van Ekeren!

X