Modelovereenkomst freelancer financiële dienstverlening

49.50 excl. btw

Door de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba) vervalt de mogelijkheid om via een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) duidelijkheid te verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer / freelancer. De opdrachtnemer / freelancer was in de oude situatie verantwoordelijk voor de inhoud van de VAR; een opdrachtgever werd gevrijwaard voor de fiscale gevolgen van een in de ogen van de Belastingdienst onjuiste of onterecht afgegeven VAR.

In de plaats van een door de opdrachtnemer aan te leveren VAR dienen opdrachtgever en opdrachtnemer nu samen een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waaruit dient te blijken dat er geen sprake is van een loondienstverband. Daarnaast moet de inhoud van de overeenkomst recht doen aan de situatie in de praktijk. Blijkt de samenwerking er in de praktijk anders uit te zien dan in de overeenkomst beschreven, dan kunnen nu zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer / freelancer door de Belastingdienst worden aangesproken en eventueel gesanctioneerd.

De juridische situatie rondom freelancers binnen de financiële sector wordt steeds complexer. De AFM eist dat de opdrachtgever straks de werkzaamheden van de freelancer controleert. De belastingdienst is van oordeel dat er bij een te strakke controle sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. En nu is ook nog eens de AVG van kracht. Is er geen “rechtstreeks gezag” dan is de freelancer te beschouwen als een derde en zou er met deze freelancer een verwerkersovereenkomst gesloten moeten worden.

Bureau DFO heeft een modelovereenkomst freelancer gemaakt voor het werken met freelancers waarvan de intentie is dat AFM, Belastingdienst en Autoriteit Persoonsgegevens hiermee tevreden zijn. Wij adviseren te controleren hoe de cyberrisico van uw kantoor omgaat met freelancers.

Daarnaast hebben wij een modelovereenkomst opgesteld die zowel rekening houdt met de arbeidsrechtelijke aspecten, AVG eisen, als met de Wft-eisen op het gebied van beheerste bedrijfsvoering en de regels omtrent een beheerst beloningsbeleid. Voor de Wft blijft de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor alle medewerkers (inclusief freelancers) die onder zijn verantwoordelijkheid financiële diensten verlenen. De eisen die vanuit de Wft aan een dergelijke overeenkomst worden gesteld, zijn op een adequate wijze ingevuld.

De modelovereenkomst freelancer gaat vergezeld van een uitgebreide toelichting op de verschillende aspecten die samenhangen met het werken met, respectievelijk het aannemen van opdrachten als freelancer.

X