Leergang Zakelijk Financieren

Tijdens de leergang Zakelijk Financieren behandelen wij alle aspecten van een zakelijke financieringsaanvraag die je begeleidt voor een zakelijke relatie.

Het zakelijk financieringstraject, vanaf de intake tot aanlevering van de aanvraag bij een intermediairsdesk van een bank of een andere geldverstrekker, komt geheel aan bod.

Kernzaken zijn:

 • Een juiste en volledige inventarisatie van stukken.
 • Een financiële- en bedrijfsanalyse met betrekking tot de haalbaarheid van de financiering.
 • Een passende financieringsopzet bij de aard van de investering.
 • Een toelichting bij de aanvraag, o.a. van de rationale achter de investering.

NIEUW! 

Je kunt nu kiezen voor deelname aan losse modules.

In totaal zijn er drie modules waarbij het niveau steeds een stukje omhoog gaat. 

Doel:  Elke opleidingsdag biedt een zelfstandig afgerond geheel, je weet na deze dag met welk type aanvragen je aan de slag kan.

Maar je kunt ook de complete 3-daagse leergang volgen.

De modules bieden ieder een op zichzelf afgerond opleidingsdoel. Zo kan je als deelnemer de opleidingsbehoefte optimaal afstemmen op hetgeen jij in de praktijk wilt uitvoeren op het gebied van bemiddeling bij zakelijke financieringstrajecten.

De eerste dag “Inleiding Zakelijk Financieren” sluit aan op het kennisniveau van onze training Jaarrekening lezen en is een vervolg hierop. De lesmethode betreft een trainingsvorm, de theorie wordt dus steeds afgerond met een praktijkcasus. In hoofdlijnen ziet het lesprogramma er als volgt uit:

Module 1: inleiding Zakelijk Financieren (duur één dag)

 • Volledige inventarisatie van stukken
  Het betreft financiële stukken, juridische stukken (statuten/organogram e.d.) maar ook zaken als offertes, taxaties en koopcontracten waarmee de investering goed wordt onderbouwd.
 • Balansanalyse, wat is de financiële positie van de onderneming
  Heeft de onderneming voldoende financiële buffer om na investeringen mogelijke tegenvallers te kunnen dragen? Welke balanswaarden hanteren financiers ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit?
 • Rendement analyse, welke ontwikkeling zien we in de resultatenrekening
  Hoe ziet de omzetontwikkeling van de onderneming eruit en welke marges worden hierop gemaakt? Welke conclusies kan ik hieruit trekken ten aanzien van toekomstige rendementsontwikkeling? Is er sprake van een goede kostenbeheersing?
 • Cashflowanalyse van de onderneming
  Hierbij wordt vastgesteld of de operationele kasstroom van de onderneming voldoende is om huidige en toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen dragen. De kasstroomanalyse is de belangrijkste toets voor de haalbaarheid van een financieringsaanvraag.
 • Personenvennootschappen (vof of EZ) en Rechtspersonen (BV/NV)
  Wat zijn de verschillen tussen deze ondernemingsvormen en hoe vertaalt zich dat naar de financiële verslaglegging en de financiële analyse. Het onderscheid leren kennen en dit kunnen vertalen naar de haalbaarheidsanalyse van de financiering.
Leerdoel Module inleiding Zakelijk Financieren:

Een MKB (vastgoed) financieringsvoorstel kunnen aanleveren bij de intermediairsdesk van partijen als RegioBank of SNS.

De haalbaarheid van de financieringsaanvraag vooraan in het proces kunnen vaststellen.

Inzicht in de (financiële) criteria die Financiers hanteren. De trainingsdag sluit aan op de training Jaarrekening Lezen.

Legt een basis om kennis uit te breiden voor meer uitgebreide Financieringsvraagstukken.

Je kunt je hier aanmelden voor module 1

Module 2: opstellen van een Zakelijk Financieringsvoorstel met toelichting (duur één dag)

 • Schrijven van een toelichting (een financieringsmemorandum)
 • Structurering van een passende financieringsopzet
  Leningen, RC Krediet, Lease of een Factormaatschappij. Welke financieringsvorm hoort bij welk type investering en wanneer zijn rente en aflossingsverplichtingen passend voor de onderneming?
 • Een bedrijfsanalyse maken
  Bij de bedrijfsanalyse beoordelen we of de onderneming voldoende sterk staat tussen zijn leveranciers en afnemers. Blijft de onderneming relevant in de keten waarin het actief is? Wat is de positie van de onderneming ten opzichte van zijn concurrenten?
 • Verdieping van Balansanalyse en Cashflowanalyse
  Verwerken van invloed van investerings- en financieringsplannen in een Balans na investeringen en een Cashflow projectie na investeringen.
 • Overige zaken als verzekeringen en zekerheden
  Welke zekerheden zijn er en wat is de relatie tussen zekerheden en te betalen rente? Is de ondernemer/onderneming voldoende verzekerd? Bijvoorbeeld wanneer de onderneming sterk afhankelijk is van één persoon.
Leerdoel Module opstellen van een Zakelijk Financieringsvoorstel met toelichting:

Een meer uitgebreide MKB aanvraag kunnen aanleveren bij intermediairsdesks van grootbanken en crowdfunders.

Grootbanken vragen om een toelichting bij de financieringsaanvraag. In de toelichting bieden we met een organogram een overzicht van de entiteiten en eigenaren van de onderneming.

Welke entiteit doet de investering en wie zijn er debiteur voor de gevraagde financiering?

We bieden een cijfermatig overzicht van de investering en onderbouwen deze met stukken. We geven aan wat met eigen middelen kan worden gefinancierd en welke externe financiering er wordt gevraagd.

In de toelichting nemen we een financiële- en een bedrijfsanalyse op en leren we conclusies trekken omtrent de haalbaarheid en doelmatigheid van de investering. Waarom doet de ondernemer deze investering? Verder verdiepen we ons in aan te bieden zekerheden en de verzekerde situatie van de onderneming/ondernemers.

Je kunt je hier aanmelden voor module 2

Module 3: Opstellen van een prognose en liquiditeitsbegroting (één dag)
 

 • Opstellen van een financiële meerjarenprognose voor een onderneming
  Met name de grootbanken vragen steeds vaker een meerjarenprognose waarbij het effect van de investering wordt doorgerekend. Hierdoor worden onzekerheden beter in beeld gebracht en kunnen risico’s beter worden ingeschat.
 • Cashflowanalyse, liquiditeitsbegroting en vaststellen vrije kasstroom
  De cashflowanalyse neemt op elke trainingsdag van Zakelijk Financieren een belangrijke positie in. Een financieringsaanvraag staat of valt op basis van een voldoende cashflow perspectief.
 • De rationale achter de investering inzichtelijk te maken
  Als we de rationale achter een investering goed kunnen benoemen, waarom doet de ondernemer deze stap, kunnen we van hieruit op zinvolle wijze een onderbouwing geven aan de financiële prognose en de bedrijfsanalyse.
 • Herkennen van posten die het resultaat beïnvloeden maar niet de kasstroom
  Posten als voorzieningen, afschrijvingskosten en ontwikkelingskosten beïnvloeden wel het resultaat maar niet de kasstroom. Waar moet ik rekening mee houden bij de financiële analyse.
 • Convenanten en Zekerheden in een financieringsovereenkomst
  Financiële convenanten stellen eisen aan bijvoorbeeld minimaal vereiste balans verhoudingen of een minimaal te behalen operationele kasstroom (EBITDA). Het niet voldoen aan een convenant kan een opzeggingsgrond zijn voor een financiering. Wat is het doel van convenanten en waar moet ik in het belang van mijn klant op letten.
Leerdoel Module: Opstellen van een prognose en liquiditeitsbegroting:

Voor de zakelijke klant een financieringsvoorstel uitwerken waarbij je ook de prognose en liquiditeitsbegroting voor je rekening neemt.

We zien in de markt dat financiers bij financieringsaanvragen steeds meer verdieping zoeken, om dit te kunnen doen vragen zij prognoses op.

Met het volgen van dag drie van Zakelijk Financieren word je sparringpartner voor meer uitgebreide financieringsvraagstukken. Naast investeringen in onroerend goed en machines/inventarissen, invullen van werkkapitaalbehoefte kan het ook gaan om gehele of gedeeltelijke bedrijfsovernames.

Na de training ben je ook beter in staat om verdiepingsvragen van een financier over een financieringsaanvraag goed gefundeerd te kunnen beantwoorden.

Je kunt je hier aanmelden voor module 3

 

Data 2024

 

22 maart 2024
Module 1: Inleiding Zakelijk Financieren
5 april 2024
Module 2: Opstellen van een Zakelijk Financieringsvoorstel met toelichting
19 april 2024
Module 3: Zakelijk Financieren, opstellen van een prognose en liquiditeitsbegroting

Wil je deelnemen aan de 3-daagse opleiding?
klik dan hier

Belangrijk voor een goede voorbereiding: volg eerst de workshop jaarrekening lezen!
Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat zij financiële jaarstukken van een onderneming kunnen lezen en interpreteren. Heb je deze vaardigheid nog niet, dan bestaat de mogelijkheid om vooraf deel te nemen aan een Workshop jaarrekening lezen.

Docent
Docent Jan Buis heeft vele jaren ervaring met de beoordeling van de jaarrekeningen van ondernemers voor een van de grotere banken. Als geen ander kan hij je hierdoor informeren op welke punten geldverstrekkers extra letten bij het doornemen van de financiële stukken van een ondernemer.

Locatie
Opleidingscentrum Bureau DFO, locatie Hoevelaken.

Wil je deelnemen? Ga naar onze opleidingsportal of neem contact op met Agaat van Ekeren: avanekeren@dfobv.nl

 

X